திருமண நிகழ்வில் அ.சி.ங்க.ப்ப.ட்ட மணமக்கள்: கொண்டாட்டம் இப்படி மு.டி.ஞ்.சிடுச்சே..!

பொதுவாக திருமண நிகழ்வு என்றாலே அங்கு மகிழ்ச்சிக்கும், கொண்டாட்டத்திற்கும் ப.ஞ்.ச.மே இருக்காது. தற்போது பெரும்பாலான திருமணங்களில் மணமக்களின் ஆட்டம், பாட்டம் அதிகமாகவே இருந்து வருகின்றது.

இவ்வாறு காலத்திற்கும் மறக்கமுடியாத நிகழ்வாக இருக்கும் திருமணங்களில் சில அ.ச.ம்பா.வி.தங்களும் அவ்வப்போது அரங்கேறுகின்றது. இங்கும் திருமண நிகழ்வில் நடைபெற்ற சடங்கில் மூன்றாம் நபரால் ஒரு அ.சம்பா.வி.தம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆம் மணப்பெண்ணிற்கு பின்னே மாப்பிள்ளையும், மாப்பிள்ளைக்கு பின்பு ம.ற்.றொ.ரு இ.ளை.ஞரும் நின்று, இறுதியில் மணமக்களை தூ.க்.கி.ய அந்த இளைஞர், நொடிப்பொழுதில் பொ.த்.தெ.ன்.று கீழே போட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.