படையப்பா பாடலில் வந்த இந்த குழந்தையை ஞாபகம் இருக்கா..? அட இந்த பிரபல சீரியல் நடிகை தானா.? வைரலாகும் புகைப்படம் உள்ளே..!

சி னிமா வை ப் பொ ருத்த வரை எ த்தனை யோ கு ழந் தை ந ட்சத் திரங் கள் த ற்போது நடிகைகளாக ஜொ லித் து வருகிறார்கள் . அ தில் ஒ ரு சி லர் த ற்போ து சீ ரிய லில் ந டித் து வருகின்றனர். அ ந்த வ கையி ல் சூ ப்ப ர் ஸ் டா ர் ந டிப் பி ல் வெ ளியா ன ப டை யப் பா ப டத் தில் இ டம் பெற் ற எ ன் பே ரு ப டைய ப்பா பாடலில் பா சமுள் ள ம னித ன ப்பா நா ன் மீ ச வச்ச கு ழந் தைய ப்பா என்ற வ ரி வ ரும் போ து ஒ ரு கு ழந் தை யின் மு கம் வ ந்து போ கும் . அது வே று யா ருமில் லை சீ ரியல் நடிகை சஹானா தான் . இ ந்த தொ டர் அ ரசிய ல் ரீ தியா க போ ட்டி போ டும் இ ரு அ ரசி யல் வா திக ளு க் கு இ டையே சி க்கிக் கொண்ட சிவா மற்றும் சஹானா இ ருவரி ன் கா தல் கதை தான் .

 

இ ந்த தொ டர் ஒ ளிபரப் பா ன சி ல மா தத்தி லே யே கொ ரோ னா காரணமாக நி றுத் தி வைக்கப்பட்டிருந்தது. மே லும் இ ந்த த் தொ டர் ஒ ளிபரப் பா ன சி ல நா ள்களி லே ம க்க ள் ம த்தி யி ல் ந ல்ல வ ரவே ற்ப் பை பெற்றது. இ வர்க ளி ன் ந டிப் பி ல் மு த ல் சீ ச ன் வெ ற்றி கரமா க நி றைவ டை ந்த தை தொ டர்ந் து ர சிகர்க ளி ன் வே ண் டுகோ ளு க்கு இ ணங் க இ ரண்டா வ து பா கம் த ற்போ து ஒ ளிபரப் பப்ப ட்டு வருகிறது.

இ வரின் சொ ந் த ஊர் ஆ ந்தி ரா . இ வரி ன் மொ த்த கு டும்ப மு ம் க லை கு டும்ப ம் தான். ஆ ரம்ப கா ல சி னி மா விலி ருந் து இ வரி ன் தா த் தா மற்றும் கு டும்ப த்தி ல் இ ருக்கு ம் ப லரு ம் நடி த்து வருகின்றனர் . அதனால் தான் என்னவோ இவருக்கும் சி றுவ யதி ல் இ ருந்தே சி னி மா மீ து ஆ சை…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.